شماره‌های پیشین نشریه

«بسمه تعالی»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

ادبیات آینه جامعه است و فصلنامه مطالعات ادبیات و جامعه - که در حال اخذ درجه علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سپس وزارت علوم است، تلاش دارد با استفاده از هیات تحریریه بین المللی، پژواک جامعه با حوادث تلخ و شیرین آن در ادبیات باشد و تاثیر انواع و موضوعات مختلف ادبی را در رخدادها و جریانهای اجتماعی مورد کاوش و بررسی قرار دهد و نتایج آن را در قالب مقالات علمی - پژوهشی به جامعه علمی و ادبی ایران اسلامی تقدیم نماید.

از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و همه علاقه مندان به رابطه ادبیات و جامعه دعوت می شود که با رعایت دقیق مطالب بخش راهنمای نویسندگان مجله، مقالات پژوهشی خود در قالب محورها و موضوعات زیر تالیف و ما را مفتخر به میزبانی خود نمایند:

 الف. جامعه شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی، شامل؛

 1- جامعه شناسی محتوای آثار ادبی یا جامعه شناسی درون مایه

 2- جامعه شناسی انواع ادبی

 3- نقد جامعه شناسانه (اجتماعی) اثر ادبی

 4- نقد جامعه شناسانه ساختارگرای تکوینی

 5- سبک شناسی گفتمانی و انتقادی اثر ادبی

 6- نشانه شناسی اجتماعی اثر ادبی

ب. جامعه شناسی ادبیات، شامل؛

1- بررسی اجتماعیات در آثار ادبی

 2- جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی

3- جامعه شناسی توزیع و مصرف آثار ادبی

4- جامعه شناسی پدیدآورنده اثر ادبی

5- جامعه شناسی خوانش اثر ادبی

 ج- جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و تحولات بین المللی، شامل؛

 1-  جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دو سطح الف و ب فوق الذکر

 2-  جامعه شناسی ادبی مکتب حاج قاسم سلیمانی، حادثه یازده سپتامبر و خاورمیانه، ویروس کرونا و پدیده داعش در دو سطح الف و ب فوق الذکر