شماره‌های پیشین نشریه

«بسمه تعالی»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

مشهور است که ادبیات آینه جامعه است و این نشریه هم تلاش دارد پژواک جامعه با همه حوادث تلخ و شیرین آن در ادبیات باشد و تاثیر ادبیات با همه انواع و موضوعات آن را در رخدادها و جریانهای اجتماعی مورد کنکاش و بررسی قرار دهد و نتایج آن را در قالب مقالات علمی - پژوهشی به جامعه علمی و ادبی ایران اسلامی تقدیم نماید.

از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و همه علاقمندان به رابطه ادبیات و جامعه دعوت می شود که با رعایت دقیق مطالب بخش راهنمای نویسندگان مجله، مقالات پژوهشی خود در قالب محورها و موضوعات زیر تالیف نموده و ما را مفتخر به میزبانی خود نمایند:

 الف. جامعه شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی، شامل؛

 1-    جامعه شناسی محتوای آثار ادبی یا جامعه شناسی درون مایه

 2-    بررسی اجتماعیات در ادبیات

 3-    بررسی اندیشه های اجتماعی در ادبیات

 4-    جامعه شناسی نقد اجتماعی یا جامعه شناسی متن ادبی

 5-    جامعه شناسی انواع ادبی

 6-    جامعه شناسی ساختارگرای تکوینی

 7-    جامعه شناسی پدیدآور اثر ادبی

 ب. جامعه شناسی پدیده ادبی، شامل؛

 1-    جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی

 2-    جامعه شناسی خواندن خوانش و تاثیر آثار ادبی (عرضه، گزینش، دریافت یا ذوق ادبی)

 ج- جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات بیداری اسلامی، شامل؛

 1-    جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دو سطح الف و ب فوق الذکر

 2-    جامعه شناسی ادبیات مقاومت، ادبیات بیداری اسلامی در دو سطح الف و ب فوق الذکر