درباره نشریه

به نام خداوند پروانه ها

خدای نسیم ایزد لاله ها

فصلنامه «مطالعات ادبیات و جامعه»- که در آستانه اخذ درجه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و سپس وزارت علوم است- بر اساس ضرورت کنکاش در رابطه متقابل ادبیات و جامعه راه اندازی شده است و بنا دارد در سایه بهره گیری از اساتید صاحب نظر داخلی و اعضای هیات تحریریه بین المللی از کشورهای قطر، عمان، عراق و... با استفاده از مقالات فاخر و ارزشمند نویسندگان ارجمند و پژوهشگران داخلی و خارجی در راستای تبیین تعامل ادبیات و جامعه و تولید علم در این باره، گام بردارد. اطلاعات حقوقی و اعضای هیات تحریریه مجله به شرح زیر است:

الف. صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- گروه زبان و ادبیات عربی

ب. مدیر مسئول: دکتر کاظم عظیمی- استادیار زبان و ادبیات عربی- واحد خرم آباد

ج. سردبیر: دکتر فرهاد طهماسبی- دانشیار زبان و ادبیات عربی- واحد اسلامشهر

د. اعضای هیات تحریریه داخلی:

1- دکتر جلال سخنور                             استاد زبان و ادبیات انگلیسی- واحد تهران شمال

2- دکتر عطامحمد رادمنش                    استاد زبان و ادبیات فارسی- واحد نجف آباد

3- دکتر فرهاد طهماسبی                       دانشیار زبان و ادبیات فارسی - واحد اسلامشهر

4- دکتر سیدمهدی مسبوق                   استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه همدان

5- دکتر نرگس گنجی                            دانشیار زبان و ادبیات عربی – دانشگاه اصفهان

7- دکتر شهریار نیازی                          دانشیار زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تهران

8- دکتر کبری روشنفکر                       دانشیار زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

هـ- اعضای هیات تحریریه بین الملل:

1- دکتر أحمد یوسف على                    استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه قطر- قطر

2- دکتر سمیر ابراهیم حسن              استاد جامعه شناسی دانشگاه سلطان قابوس- عمان

3- دکتر هادی عبدالنبی التمیمی        استاد تاریخ و فرهنگ اسلامی – دانشگاه کوفه

و- ویراستار فارسی: دکتر علی فرداد

ز- ویراستار انگلیسی: دکتر ابراهیم محمدی

ز- ویراستار عربی: دکتر حمیدرضا زهره ای