اهداف و چشم انداز

«به نام خداوند جان و خرد»

فصلنامه «مطالعات ادبیات و جامعه»- که در آستانه اخذ درجه علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سپس وزارت علوم است- در نظر دارد با ترکیب دو علم جامعه شناسی و ادبیات، به صورت میان رشته ای در قالب عناوین و موضوعات زیر، به تولید مقاله و دانش کاربردی- معرفتی برای کمک به شناخت تعاملات ادبیات و جامعه بپردازد و همه نویسندگان و علاقمندان محترم را به قلم فرسائی در این زمینه ها دعوت می کند:

الف. جامعه شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی، شامل؛

 1- جامعه شناسی محتوای آثار ادبی یا جامعه شناسی درون مایه

 2- جامعه شناسی انواع ادبی

 3- نقد جامعه شناسانه (اجتماعی) اثر ادبی

 4- نقد جامعه شناسانه ساختارگرای تکوینی

 5- سبک شناسی گفتمانی و انتقادی اثر ادبی

 6- نشانه شناسی اجتماعی اثر ادبی

ب. جامعه شناسی ادبیات، شامل؛

1- بررسی اجتماعیات در آثار ادبی

 2- جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی

3- جامعه شناسی توزیع و مصرف آثار ادبی

4- جامعه شناسی پدیدآورنده اثر ادبی

5- جامعه شناسی خوانش اثر ادبی

 ج- جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و  بیداری اسلامی، شامل؛

 1-  جامعه شناسی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دو سطح الف و ب فوق الذکر

 2-  جامعه شناسی ادبیات مقاومت، ادبیات بیداری اسلامی در دو سطح الف و ب فوق الذکر