اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کاظم عظیمی

زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی- واحد خرم آباد

www.kazemazimi.ir/
kazimy57yahoo.com
066-33120353

سردبیر

دکتر فرهاد طهماسبی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی- واحد علوم و تحقیقات

jlssftkhoiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهاد طهماسبی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی- واحد علوم و تحقیقات

jlssftkhoiau.ac.ir

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

jlssarkhoiau.ac.ir

دکتر جلال سخنور

زبان و ادبیات انگلیسی استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

jlssmukhoiau.ac.ir

دکتر عباسعلی وفایی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693091/
jlssafkhoiau.ac.ir

دکتر سید مهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه بوعلی همدان

jlssmskhoiau.ac.ir

دکتر شهریار نیازی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی- دانشگاه تهران

jlssniakhoiau.ac.ir

دکتر کبری روشنفکر

زبان و ادبیات عربی دانشیاز زبان و ادبیات عربی- دانشگاه تربیت مدرس تهران

edu.modares.ac.ir/uploads/FaResume.KROSHAN.pdf
jlsskrkhoiau.ac.ir

دکتر نرگس گنجی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی- دانشگاه اصفهان

jlssngkhoiau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر احمد یوسف علی یوسف

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه قطر- قطر

jlsslakhoiau.ac.ir

سمیر ابراهیم حسن

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی- دانشگاه سلطان قابوس- عُمان

jlsskhoiau.ac.ir

دکتر هادی عبدالنبی التمیمی

تاریخ و فرهنگ اسلامی استاد تاریخ و فرهنگ اسلامی- دانشگاه کوفه

jlssmkhoiau.ac.ir

ویراستار بخش

دکتر حمیدرضا زهره ای

زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی- واحد خرم آباد

jlssdbkhoiau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

ابراهیم محمدی

آموزش زبان انگلیسی مربی آموزش زبان انگلیسی- واحد خرم آباد

jlsslkkhoiau.ac.ir