فرایند پذیرش مقالات

مراحل گردش کار چاپ مقاله

 

مرحله اول: دریافت مقاله:

1- وصول مقاله به سامانه مجله و تشکیل پرونده؛ 2- بررسی مقدماتی توسط کارشناس و مدیر داخلی مجله؛ 3- طرح  در جلسه  هیأت تحریریه.

 

در صورت بی­ توجهی به راهنمای تدوین مقالات و عدم تناسب مقاله با اهداف مجله، مقاله پذیرفته نشده و به نویسنده اعلام می­گردد

 

مرحله دوم: فرآیند داوری

4- طرح در هیات تحریریه و تعیین داوران 5- ارسال مقاله به داوران 6-  طرح مجدد در هیأت تحریریه پس از دریافت نظر داوران.

 

چنانچه مقاله براساس نظر داوران و تشخیص و تصویب هیأت تحریریه، برای چاپ مناسب باشد، در نوبت چاپ قرار گرفته و گواهی پذیرش مقاله به نویسنده داده می شود و اگر  برای چاپ مناسب نباشد، مقاله  پذیرفته نشده وبه نویسنده اعلام می­گردد.

 

مرحله سوم:  فرآیند اعمال اصلاحات

 7- اعلام به نویسنده جهت اعمال نظر داوران؛ 8- دریافت مقاله اصلاح شده؛    9- ارسال مقاله به داور تطبیقی جهت داوری نهایی؛ 10 – دریافت  پاسخ داوران؛ 11- طرح در جلسه هیأت تحریریه.

 

در صورتی که مقاله  برای چاپ مناسب باشد در نوبت چاپ قرار گرفته و به نویسنده، گواهی پذیرش مقاله داده می­شود؛ و اگر برای چاپ مناسب نباشد، مقاله پذیرفته نشده و به نویسنده اعلام می­گردد.